راهکار های پیشگیری از آسیب فرش


üقالی را کاملاً مناسب با اندازۀ اتاق تهیه کنید. تا کردن قسمت اضافه باعث ترک خوردن و آسیب دیدن فرش شده و در نهایت از عمر قالی کاشته می شود. (مثلاً برای فضای 5/3×5/2 از فرش با ابعاد 3×2 استفاده کنید)

üفرش را روی زمین آهکی یا گچی پهن نکنید. درزها و شکاف سایر کفپوش‌ها را نیز بپوشانید تا محل زندگی حشراتی مانند بید نشود.

üروی موکت یا کفپوش‌های پلاستیکی فرش پهن نکنید. الیاف موکت در مجاورت فرش محل خوبی برای زندگی حشرات هستند.

üاگر از چند تخته فرش استفاده می‌کنید به نحوی آن ها را پهن کنید که لبه‌ها یا قسمتی از آنها روی هم قرار نگیرد چون به مرور زمان باعث کیسی می‌شود.

üهرگز قالی ابریشمی را به دیوار گچی نیاویزید. استمرار مجاورت گچ و ابریشم باعث پوسیدگی ابریشم می‌شود.

üاز قرار دادن مستقیم اجسام سنگین مانند مبل و میز و... روی فرش خودداری کنید. برای این کار از زیرپایه‌های مخصوص استفاده کنید.


üفرش را پس از مدتی در محل خود جابجا کنید تا قسمت‌هایی که بیشتر پا می‌خورند ساییده نشوند.

üهر چند وقت یکبار فرش را در هوای آزاد قرار دهید و پشت فرش را، که محل مناسبی برای رشد بید و موریانه و انواع قارچ و کپک است، زیر آفتاب بگذارید.

üبرخی از انواع نورها برای فرش مضر هستند. مثلاً الیاف ابریشم به دلیل پروتئینی بودن در برابر اشعۀ فرابنفش تخریب می‌شود.

üهنگام گردگیری و نظافت درها و پنجره‌ها را باز بگذارید تا گردوغبار خارج شده و روی فرش ننشیند.

üفرش را با جاروی خیس جارو نکنید چون پس از مدتی غبار به صورت تودۀ نازکی از گل میان پرزها باقی می‌ماند.

üمکان‌های رطوبت‌گیر محل مناسبی برای نگه‌داری فرش یا مفروش کردن نیستند. رطوبت باعث کپک و پوسیدگی فرش می‌شود. توصیه شده پس از 3 یا 6 سال فرش‌ها تعویض شوند.

üپشت فرش‌های با ارزشی که به عنوان تابلو به دیوار است باید به جهت وجود بید و موریانه و...بررسی و با برس نرم گردگیری کرد.


üبرای آویختن فرش به دیوار از میخ و وسایل نوک تیز استفاده نکنید:
1. استفاده از قاب‌هایی که با دیوار فاصله دارند.
2. استفاده از گیره‌های مخصوص
3. قرار دادن فرش بین دو شیشه (به نحوی که به پرزها فشار وارد نشود.)

üبه محض آسیب فرش برای ترمیم آن اقدام کنید تا محل صدمه دیده بیشتر نشود.

üبرای نگه‌داری فرش در انباری آن لول کرده و نفتالین یا تنباکو لای آن قرار دهید و میان پارچۀ نخی یا کتانی ضدعفونی شده پیچیده و با طنابی ببندید.