نکات مهم برای شستن فرش


نکته‌های مهم برای شستن قالی

üشستشو فرش روی سطح سفت (مانند موزاییک یا سنگ) انجام می گیرد.

üاز دوش‌های آب‌فشان برای خیس کردن فرش استفاده می شود.

üمواد شوینده باید خنثی باشد (محیط‌های اسیدی یا قلیایی شدید به فرش ها آسیب می رسانند). استفاده از پودرهای شوینده نیز الیاف را خشک و شکننده می‌کند و باعث پوسیدگی آن می‌شود.

üبه دلیل ثابت نبودن رنگ برخی فرش‌ها، آنها را در حوضچه‌هایی با مواد مخصوص قرار می‌دهند تا رنگ الیاف نسبتاً ثابت شود و باعث تغییر رنگ فرش ها نشود.

üپس از استفاده از مواد سنتی برای شستشوی فرش باید آن را به دقت آبکشی کرد تا ناخالصی موجود در مواد با نفوذ به پرز فرش  باعث آسیب آن نشود.

üبرای آب‌گیری در صورت نبودن دستگاه، به وسیلۀ برس یا پارو آبگیری کنید.(به قالی‌ها و فرش های قدیمی نباید فشار زیادی وارد شود)


üبرای خشک کردن فرش در هوای آزاد آن را کاملاً پهن کنید چون لوله کردن یا تا کردن باعث کیسی و به مرور پوسیدن آن قسمت می‌شود.

üبرای خشک کردن فرش با رنگ غیرثابت آن را آویزان نکنید زیرا:

1.مقدار آب باقی مانده به سمت پایین حرکت کرده و رنگ‌های ناپایدار را نیز حرکت می‌دهد.

2.به دلیل فشار زیاد به چلۀ فرش ممکن است باعث پارگی آن شود.

üپساب فرش پس از آبکشی باید کاملاً صاف و تمیز باشد.


üدر صورت قلیایی بودن فرش(استفادۀ زیاد از مواد قلیایی هنگام رنگرزی) می‌توان با اندکی آب و اسید 1 تا 2 درصد آن را خنثی کرد.

üبرای جلوگیری از رنگ‌پریدگی فرش پس از شستشو آن را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.

üاز شوینده‌های موجود در منزل برای شستن فرش استفاده نکنید. در صورت دسترسی نداشتن به کارخانه قالیشویی استفاده از شامپوی کودکان مناسب‌تر است.

üبرای رنگ‌برداری می‌توان از هیدروسولفیت با غلظت پایین استفاده کرد. موادی مانند سودسوزآور، دوسود یا سایر مواد قلیایی تأثیر نامطلوبی بر الیاف فرش گذاشته و از استحکام آن می‌کاهد.