داركشي فرش


داركشي فرش
برای رفع كجي های كوچك و ساير موارد مشابه كه به صورت فرورفتگی يا برآمدگی يا سَرَك در كناره های فرش ديده مي شود از روش دارکشی فرش استفاده می شود. عمل داركشی در مورد رفع كجي هاي كوچك مؤثر است و در مورد كجي های بزرگ مؤثر نيست و معمولا فرش داركشی شده پس از چند سال به حالت اوليه باز مي گردد.
روش كار چنين است كه ابتدا فرش را بر روی يك سطح چوبی پهن مي نمايند. سپس كمی آن را با آب مرطوب مي نمايند كه حالت ارتجاعی و كشش پذيری آن بيشتر شود. سپس ابعاد واقعی و صحيح فرش را مشخص نموده ، لبه هايی كه دارای فرورفتگی باشند را توسط چنگك هاي مخصوص آنقدر مي كشند تا به كلی از بين رفته و محو شود. بلافاصله برای جلوگيری از برگشت فرش به حالت اوليه آنرا به سطح چوبی زير آن ميخ مي نمايند. پس از آنكه هر چهار طرف فرش به مقدار لازم كشيده شد و كجی های آن پنهان گشت آنرا به مدت دو الی سه روز به همان حالت رها مي كنند تا مقدار كشيدگی فرش ثابت گردد. سپس ميخ ها را درآورده و در صورت امكان جاي ميخ ها را با قلاب بافت پنهان نموده و محو مي كنند. در هنگام داركشی فرشها بايد موارد ذيل رعايت گردد.

چند نکته مهم در زمینه دارکشی فرش
- فشار بيش از اندازه برای صاف كردن فرش باعث پاره شدن تار و پود فرش و حتي گره های آن مي گردد.
- ميخ های مورد استفاده بايد ريز و ظريف باشند.
- ايجاد كشش بر روی فرش بايد مرحله ای باشد يعنی در ابتدا مقدار كمی كشش با زمان معينی وارد و سپس در مرحله بعدی كشش شروع شود. در غير اينصورت هيچ فرشی تحمل كشش يكجا و آنی را ندارد.
- در بعضی مواقع بويژه در مورد فرشهای كوچك و ظريف از بخار آب و اتو نيز برای كشش بيشتر فرش استفاده مي نمايند كه بسيار مؤثر است.  
خدمات فرش های دستباف و تعمیرات تابلو فرش و تزئینات فرش های لوکس خود را به ما بسپارید. 22032030 - 77400049